18 Gru

Wygraj MIESIĘCZNY PLAN ŻYWIENIOWY!

Jeśli Twoim postanowieniem noworocznym jest zgubienie  nadprogramowych kilogramów, lub po prostu- zmiana nawyków żywieniowych na lepsze- serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

 

Zapraszam do udziału w konkursie Facebook'owym, w którym wygrać można miesięczny plan żywieniowy o wartości 350 zł! Oprócz nagrody głównej do wygrania jest również rabat na pierwszą wizytę o wartości 50 zł oraz firmowe upominki takie jak: lunchbox,  kubek oraz bezpłtna analiza składu ciała z wywiadem medycznym i zaleceniem badań laboratoryjnych! 

Warunkiem udziału w zabawie jest dokładne zapoznanie się z regulaminem:

Regulamin konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Katarzyna Ciszek Diet Factory ul.Widok 39/7 , 31-567 Kraków.

 2. Fundatorem nagród w konkursie jest organizator.

 3. Akcja konkursowa jest organizowana wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

 5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, albo osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

 7. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych : imię, nazwisko, adres IP na potrzeby konkursu.

 8. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celach wskazanych w Regulaminie.

 9. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów za pomocą portalu Facebook.

 10. Wyłonienie laureatów odbędzie się za pomocą losowania.

 11. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną na Facebook'u oraz podania danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 12. W przypadku, kiedy Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

 13. Nagrody zostaną wręczone w gabinecie dietetycznym w którym przyjmuje Organizator przy ul. Grzegórzeckiej 73A w Krakowie

 14. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 15. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

 16. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamacje w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

 17. Decyzje organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

 18. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

 20. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o praw autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Trzymam kciuki!!

Twój komentarz
Sprawdź swoje dane osobobowe Sprawdź swoje dane osobobowe
POKAŻ